E-book jest już dostępny!
The e-book is now available!

Autor

Ewa Maślankiewicz-Pagacz

Ukończyłam glottodydaktykę na Uniwersytecie Wrocławskim. Posiadam doświadczenie w nauczaniu na wszystkich poziomach (A1-C1), a także w przygotowaniu do egzaminu certyfikatowego. Uczę na lekcjach tradycyjnych, a także on-line. Bez względu na formę lekcji gwarantuję: pełne zaangażowanie, autorskie materiały, odpowiednio dobrany podręcznik, ćwiczenia przygotowane dla konkretnego słuchacza, wykorzystanie nowych technologii oraz gier w czasie zajęć.


I graduated from glottodidactics at the University of Wroclaw. I have experience in teaching at all levels (A1-C1), as well as in preparation for the certificate exam. I teach in traditional lessons as well as on-line. Regardless of the form of the lesson, I guarantee: full commitment, original materials, properly selected textbook, exercises prepared for a specific listener, use of new technologies and games during classes.

.