12. - 13. října, Hradec Králové

Fórum rodinné politiky 2023

Děkujeme za vaši aktivní účast a zapojení do šestého ročníku Fóra rodinné politiky. Bylo nám potěšením zprostředkovat živé diskuze, na kterých jste se podíleli.

Záznam 1. dne

Zahájení konference: 

Neformální pečující je každý z nás – jaké cíle a opatření jsou ve vztahu k neformálním pečujícím aktuálně podporovány a nejvíce potřeba?

Anotace: V rámci panelu dojde k diskusi aktuálních opatření k podpoře neformálních pečujících ze strany státu, neziskového sektoru a dalších subjektů, včetně definování potřeb a směrů dalšího vývoje k nastavení přátelského prostředí vůči neformálním pečujícím. Základní otázky, na které budeme hledat odpověď jsou – kdo jsou neformální pečující, jaká je jejich role ve společnosti, známe potřeby neformálních pečujících a jak jsme na ně schopni reagovat, jaká aktuální opatření pro ně plánujeme a jak by měl vypadat ideální systém podpory neformálních pečujících?

Diskutující:

 • Marian Jurečka, ministr práce a sociálních věcí ČR
 • Marie Jílková, předsedkyně Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti
 • Aleš Juchelka, poslanec PSP ČR
 • Taťána Kuchařová, Nadace Krása pomoci
 • Danuše Nerudová, Mendelova univerzita v Brně
 • Marie Oujezdská, místopředsedkyně Rodinného svazu ČR, ředitelka Národního centra pro rodinu

Moderuje: Markéta Bidrmanová & Julie Hrstková

01. Dopady neformální péče na příjmy rodin

Jak dopadá poskytování neformální péče na příjmy rodin, penze pečujících a do dalších systémů? Budou zhodnoceny oblasti legislativy nastavující rámec pro pečující a jejich praktické dopady (opatření, potřeby, bílá místa). Dále bude diskutováno nastavení:

 • dávkové podpory (např. vyhodnocení ošetřovného)
 • služeb
 • daní
 • dopadů do důchodového systému

Diskutující:

 • Lenka Desatová, Rada seniorů ČR, z.s.s
 • Iva Merhautová, MPSV ČR
 • Filip Pertold, CERGE-EI & IDEA

Moderuje: Markéta Bidrmanová

02. Jaké podpůrné nástroje lze pečujícím nabídnout?

Jak dopadá péče na samotné pečující a jakými způsoby lze neformální pečující podpořit? (psychické i fyzické dopady na zdraví pečujících).

Panel si klade za cíl zodpovědět následující otázky:

1. Jakým problémům neformální pečující čelí?

2. Jaké podpůrné nástroje lze pečujícím nabídnout?

Diskutující:

 • Luboš Buračinský, CEO a zakladatel Komfi Health s.r.o.
 • Petra Glosr Cvrkalová, ředitelka, Nadační fond Vrba
 • Šárka Jelínková, MPSV ČR
 • Jarmila Neuwirthová, Péče bez překážek, z.s.
 • Pavel Štern, Byznys pro společnost, z.s.
 • Zuzana Truhlářová, Pedagogická fakulta UHK
 • Lenka Vyhlídalová, RC Heřmánek, z.s.

Moderuje: Dana Lipová

03. Vliv péče na odměňování a jak nastavit mzdovou a personální politiku s ohledem na neformální pečující (praktický panel)

V české společnosti pečují především ženy. Péče má přímý dopad na výši jejich výdělku, i na uplatnění na trhu práce. Prakticky orientovaný panel představí, jak rozdíly ve výdělcích v důsledku péče vznikají a jak je lze měřit.

O přínosech a zkušenostech s analýzou odměňování prostřednictvím nástroje Logib pohovoří zaměstnavatelé, kteří analýzou prošli. Dozvíte se, co jim přinesla, jak probíhala a jaká opatření pro prevenci i nápravu přijali. Budou diskutovány situace, kdy péče znamená bariéru v práci, a představeny možnosti řešení.

Diskutující:

 • Lucie Božková, vedoucí úseku projektů a podpory výzkumu, Ústav mezinárodních vztahů Praha
 • Andrea Dvořáková, CEITEC Masarykova univerzita v Brně
 • Zuzana Hochelová, HR Specialist of Diversity and Inclusion, Fakultní nemocnice u Sv. Anny v Brně
 • Kristýna Pospíšilová, Logib tým MPSV/SoÚ AV ČR

Moderuje: Lenka Simerská, Petra Sofie Haken


04. Role jednotlivých aktérů v systému: pečující – státní správa – samospráva – NNO

Panel nabízí pohled na provázanost konkrétních aktérů a projektů v lokalitách, které podporují neformální pečující a nabízí dobrou praxi při zajištění jejich potřeb.

Diskutující:

 • Rut Kolínská, zakladatelka hnutí mateřských center v ČR
 • Zdislava Odstrčilová, vrchní ředitelka sekce rodinné politiky a sociálních služeb MPSV ČR
 • Jana Přecechtělová, výkonná ředitelka Sdružení místních samospráv ČR, z.s.
 • Jan Schneider, ředitel odboru strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení MMR ČR
 • Lucie Sršňová, MŽP ČR
 • Pavel Šotola, radní Pardubického kraje

Moderuje: Linda Sokačová

05. Podpora kompetencí neformálních pečujících  (praktický panel)

Praktický workshop představí projekty a dobrou praxi v oblasti podpory kompetencí pečujících. Důraz bude kladen i na téma významu kvality a sledování dopadů v rámci podpory pro pečující.

Cílem bude předání know-how zúčastněným subjektům pro možnost využití ve své činnosti.

Diskutující:

 • Markéta Nekolová, evaluuj.cz
 • Petra Nováková, MZ ČR
 • Mirka Palkosková, I. LF UK
 • Jana Rejžková, ředitelka, Tosara, z.s.
 • Václav Voslář, MPSV ČR

Moderuje: Eliška Kodyšová


06. Jaké formy podpory může pečujícím nabídnout zaměstnavatel?

Panel se věnuje tématu podpory pečujících ze strany zaměstnavatelů. Cílem je nalézt odpovědi na otázky, jak lze nastavit jak funkční, tak i přátelské prostředí pro neformální pečující ve firmách. Jaké příklady dobré praxe můžeme využít jako vzor?

Diskutující:

 • Marek Ditz, generální ředitel, Partners Banka & PBK Technology
 • Michaela Chaloupková, členka představenstva ČEZ, a.s.
 • Otakar Klepárník, skupina MEDESA, Krajská hospodářská komora Pardubického kraje
 • Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka, ManpowerGroup s.r.o., APPS
 • Jana Skalková, vedoucí expertního týmu ministra práce a sociálních věcí

Moderuje: Julie Hrstková


Sladění pracovního a rodinného života pro neformální pečující (výstupy 1. dne, diskuze)

Potřeba sladění práce a péče se v určité fázi života týká téměř každého člověka – v mladším produktivním věku se obvykle jedná o rodiče malých dětí, později vyvstává potřeba postarat se o rodiče nebo jiné příbuzné. Potřeba péče může také vyvstat kdykoli nenadále a neplánovaně. Dle šetření Fondu dalšího vzdělávání každý pátý dospělý Čech (21,5 %) je alespoň minimálně zapojen do péče o blízkého, který potřebuje pomoc z důvodu zdravotního postižení, dlouhodobé nemoci či stáří. Genderový aspekt péče (pečují převážně ženy) se promítá do vysokých hodnot Gender Pay Gap, a dále do výše starobních důchodů, což vede k výrazně vyšší míře ohrožení chudobou žen-seniorek.

V panelu budou shrnuty a diskutovány hlavní výstupy prvního dne.

 • Martina Berdychová, náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje
 • Klára Escobar, MONETA Money Bank
 • Klára Laurenčíková, zmocněnkyně vlády pro rovné příležitosti
 • Zdislava Odstrčilová, vrchní ředitelka sekce rodinné politiky a sociálních služeb MPSV ČR
 • Olga Richterová, poslankyně PSP ČR
 • Leona Stašová, prorektorka UHK

Moderuje: Markéta Bidrmanová & Julie HrstkováZáznam 2. dne

07. Péče a vztahy v rodině – jak péče ovlivňuje vztahy pečujících s dalšími členy rodiny?

Panel se zaměří na téma vztahů v rodině při zatížení péčí, vztahy mezi sourozenci, nebo s rodiči při zdravotní závislosti jednoho z dětí, jak funguje vzájemnost v rodině, čemu členové čelí, jaké konkrétní formy pomoci rodiny potřebují pro zdravé fungování a sladění péče a jaké aktivity v praxi nejvíce pomáhají

Prezentuje:

 • Regína Dlouhá, radní Unie center pro rodinu a komunitu, z.s.
 • Leoš Fučík, ředitel Opus Lacrimosa, z.ú.
 • Tereza Kozderová, Spokojený senior - KLAS z.s.
 • Jaroslav Reichl Lorman, ředitel Život 90, z.ú.
 • Lenka Špaková, Centrum pro rodinu a sociální péči z.s.
 • Lucie Vidovićová, RESTABUS (TAČR) FSS MU & RILSA

Moderuje: Olga Starostová


08. Jak provázat sociální a zdravotní služby v návaznosti na potřeby klientů? Jak zvýšit dostupnost?

Panel se zaměří na oblast provázanosti služeb pro pečující a závislé členy v rodině, jak služby reagují na jejich potřeby, jaké cíle je zde potřeba vytyčit a kam aktuálně směřujeme?

Prezentuje:

 • Jiří Horecký, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
 • Hana Geissler, Aliance pro individualizovanou podporu
 • Martin Kocanda, MPSV ČR
 • Barbora Komberec Novosadová, ředitelka Sociálního nadačního fondu hlavního města Prahy
 • Zdeňka Michálková, předsedkyně Unie pečujících, z.s.
 • Jiří Navrátil, náměstek pro sociální oblast Moravskoslezského kraje
 • Václav Pláteník, náměstek ministra zdravotnictví

Moderuje: Julie Hrstková09. Nové formy péče o děti – Sousedská dětská skupina a její zařazení v současném systému předškolní péče

V rámci tohoto panelu se zaměříme na praktické uchopení nových či inovativních forem předškolní péče a vzdělávání a jejich aplikaci v českém prostředí. Budou představeny aktuální nástroje, příklady dobré praxe, včetně zahraniční a otevřená debata o uchopení systému v ČR.

Úvodní videopříspěvek: Analýza prostředí při zavádění SDS - motivace, potřeby a očekávání pečujících a rodičů při zavádění SDS (zjištění z empatické fáze) - Roman Hřebecký, Erik Vaněk

 • Daniela Celerýnová, předsedkyně Asociace provozovatelů dětských skupin, z. s.
 • Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina
 • Jana Paloncyová, RILSA
 • Lucie Plešková, UNICEF, projekt TSI

Moderuje: Lenka Pejchalová


12. října, Hradec Králové

Pečující roku 2023


Neformální péče, tedy péče o seniory, blízké s hendikepem či dlouhodobě nemocné, je v Česku stále okrajové téma. Ukažme pečujícím, že na svou situaci nejsou sami. Jejich obětavost a životní příběhy zaslouží naše uznání.


.