6. - 7. června, Jihlava

Fórum rodinné politiky 2024


Zapojte se do otevřené diskuze o budoucnosti české rodiny na 7. ročníku konference Ministerstva práce a sociálních věcí

Program konference


Hlavní program konference tvoří 3 programové bloky složené z 21 diskuzních panelů.

Blok č. 1: 
Podpora ohrožených skupin

Ačkoliv Česko patří mezi státy nejméně ohrožené příjmovou chudobou domácností, více než desetina rodin se potýká s nedostatečnými příjmy. Skoro čtvrtina Čechů nemá finanční prostředky na zaplacení nečekaného výdaje přesahujícího desetitisícovou částku.

Mezi nejohroženější skupiny patří zejména solorodiče, osoby s nízkým dosaženým vzděláním, minoritní skupiny, seniorky či pečující , nebo samotné osoby s hendikepem.

Jakým způsobem se do situace rodin a znevýhodněných skupin promítla energetická krize, nárůst inflace a zdražování způsobené válkou na Ukrajině?

Blok č. 2: 
Co trápí současné rodiny?

Jednou z hlavních starostí českých rodin je finanční bezpečnost, zvláště v kontextu rostoucích nákladů na život a ekonomické nejistoty. Významnou roli hraje i dostupnost kvalitního a cenově dostupného bydlení.

Prozkoumáme, jakými opatřeními můžeme zlepšit situaci rodin, zaměříme na revizi sociálních dávek a podporu udržitelného demografického vývoje.

Zaměříme se také na klíčová témata jako jsou flexibilní formy práce, které rodičům umožňují skloubit kariéru s rodinným životem. Diskutovat budeme o podpoře otců v rodičovských rolích a významu mezigenerační solidarity v kontextu stárnutí populace.

Blok č. 3: 
Rodina a vzdělání 


Rodinná a vzdělávací politika jsou spojenými nádobami, jejichž synergie mohou výrazně ovlivňovat šanci každého dítěte uspět ve vzdělávání a návazně v osobním a profesním životě.

V tomto bloku budeme řešit otázky jakými jsou vliv vzdělávací politiky na růst kompetencí pro posilování společenských a rodinných hodnot, roli škol ve podpoře rodinného života a místní komunity či důležitost celoživotního učení pro samotné rodiče.

Zaměříme se na to, , jak mohou ministerstva, školy a rodiny spolupracovat na podpoře dětí od předškolního věku, přes školní léta až po jejich vstup na trh práce a budování rodinného života.

Čtvrtek 6. června 2024

00. Úvodní blok:

09:00 - Registrace účastníků

10:00 - Společné zahájení konference a přivítání účastníků

10:45 - Úvodní diskusní panel - Co trápí současné české rodiny?

V úvodní diskuzi se zaměříme na palčivé otázky ovlivňující české rodiny současnosti. Ponoříme se do celostátních témat s regionálními odlišnostmi a prozkoumáme, jak se dotýkají každodenního života rodin. Od revize sociálních dávek přes důchodovou reformu až po změny ve výši příspěvku na péči - probereme klíčová témata, která formují současný sociální a ekonomický kontext pro rodiny v České republice.

12:00 - Pečující roku 2024 – slavnostní předávání ocenění

01. Socioekonomické nerovnosti, chudoba a sociální vyloučení v České republice

Kvůli aktuálnímu ekonomickému prostředí se v České republice zvyšuje počet obyvatel žijících ve ztížených podmínkách. Milion lidí v Česku žije pod hranicí chudoby a jen těsně nad ní se nacházejí další zhruba dva miliony. Těch, kdo trpí nedostatkem prostředků na živobytí přibývá, postižena je i střední třída. Situace se za poslední rok zhoršila zejména pro rodiny s nízkými příjmy. Po dlouhou dobu navíc převládal ve veřejném prostoru názor, že Česko je zemí bez velkých sociálních a ekonomických rozdílů. Ovšem nejbohatších 20 % populace drží 80,5 % veškerého čistého majetku v zemi, zatímco nejchudších 20 % jen 0,2 %.

02. Rodiny a dostupnost bydlení - efektivní podpora ze strany státu


Zjištění z ročních zpráv o rodině ukazují, že zajištění bydlení hlavní překážkou pro zakládání rodin nebo rozhodování o počtu dětí. Růst cen nemovitostí v posledních letech vytváří tlak na mladé rodiny, které se stále více vzdalují možnosti vlastnit domov. V této diskuzi se budeme věnovat otázkám, jak může stát, společně s obcemi a kraji, reagovat na tuto krizi.

Diskutujte s námi o tom, jaké kroky mohou být učiněny k posílení bytové politiky, aby bylo bydlení dostupné a poskytovalo rodinám potřebnou stabilitu a bezpečí.

03. Předčasné odchody ze vzdělávání - dopady na rodinný život i sociální systém

V Česku za posledních 10 let přibylo předčasných odchodů ze vzdělávání. V evropském srovnání se Česko podle dat Eurostatu během 10 let v případě nedokončení středního vzdělávání propadlo z druhého na deváté místo. To s sebou nese významná rizika negativních dopadů pro budoucí rodinný život jednotlivce i sociální systém. V současné době je diskutováno, zda školní docházku prodloužit o povinné první dva roky na střední škole. Cílem je především podpora dětí z rodin s nižším socioekonomickým zázemím, kulturním či sociálním znevýhodněním. Pomůže toto opatření situaci zlepšit? Jaká další opatření jsou potřeba?

04. Rozvoj pečovatelských služeb: cesta k zajištění podpory

Pojďme se podívat na cesty, jakými se v regionu Vysočina a celé České republice rozvíjí a zlepšují pečovatelské služby. Diskuse se zaměří na zlepšování kvality a dostupnosti služeb na pomezí sociální a zdravotní péče, aby všichni, kdo se ocitnou v nesnadné životní situaci, našli podporu a pochopení. Prozkoumáme, jak mohou různé formy pečovatelských služeb, od pobytových zařízení až po terénní služby, poskytnout potřebnou pomoc a ulehčit břemeno jednotlivcům i jejich rodinám.

Diskutovat budeme také o důležitosti integrované zdravotní péče a o systému sociální pomoci, který finančně podporuje ty, kteří se ocitnou v těžkých životních podmínkách. Cílem je sdílet nápady a strategie pro další rozvoj těchto nezbytných služeb, abychom zajistili, že každý, kdo potřebuje pomoc, ji bude mít zajištěnou.

05. Nová éra sociálních dávek: Efektivní a motivující systém

Panel se zaměří na představení nového konceptu integrovaných sociálních dávek, který nahradí současné rozdělení na čtyři pilíře. Budeme diskutovat o úloze digitalizace v tomto procesu a představíme platformu JENDA, která bude hrát klíčovou roli v interakci s klienty. Zjistěte, jak nový systém usnadní orientaci v dávkách a jak může podporovat jednotlivce v aktivním řešení jejich situace a motivovat k návratu na trh práce.

Diskuse nabídne přehled plánovaných změn, jejichž cílem je zjednodušení, transparentnost a efektivnější podpora občanů v tíživých životních situacích.


06. Inovace ve vzdělávání: Cesta k podpoře rodiny a osobního rozvoje

Vzdělávání dětí i dospělých je příležitost nenechat nikoho stranou. Proto MPSV v první polovině roku 2023 spustilo Databázi rekvalifikací a kurzů dalšího vzdělávání. Dalším krokem by mohlo být zavedení konceptu individuálních vzdělávacích účtů, který reaguje na aktuální výzvy v oblasti osobního rozvoje, vzdělávání a zdravého životního stylu a může být unikátním nástrojem pro podporu jejich kontinuálního učení a osobního růstu.

Jakou roli v systému celoživotního učení mají hrát školy, firmy, samosprávy a stát? Právě na to by se měl zaměřit tento panel.

07. Úspěšná implementace evropské záruky pro děti v ČR

V roce 2021 byla na evropské úrovni schválena Záruka pro děti, iniciativa zaměřená na boj proti sociálnímu vyloučení dětí poskytnutím rovného přístupu ke klíčovým službám. Tato diskuse se bude věnovat implementaci této záruky v České republice, kde byl vytvořen národní akční plán pro období 2022–2030. Projednáme, jak ČR plánuje zlepšit přístup ohrožených dětí ke vzdělávání, zdravotní péči, výživě a bydlení, a jaký vliv mají tyto kroky na jejich budoucnost. Diskuse se rovněž zaměří na koordinaci mezi různými zainteresovanými aktéry a na výzvy spojené s realizací těchto opatření na národní úrovni.08. Udržitelný demografický vývoj - jak na problémy spojené s odkládáním rodičovství?

Úroveň plodnosti v Česku měla po roce 2000 rostoucí trend a v letech 2018–2020 se úhrnná plodnost držela na hodnotě 1,71 dítěte na jednu ženu (v roce 2021 dokonce na hodnotě 1,83, po Francii druhé nejvyšší v Evropě). O rok později, v roce 2022, došlo však naopak v Česku k nemalému propadu plodnosti. Úhrnná plodnost se meziročně snížila o 11 % na hodnotu 1,62 dítěte na jednu ženu a dle demografických prognóz bude trend poklesu úrovně plodnosti pokračovat.

Plodnost je ovlivněna mnoha faktory. Za předpokladu stávajícího trendu posouvání narození do pozdějšího věku jsou však páry v nemalé míře postaveny před riziko problémů s početím. Ty má dnes již přibližně každý sedmý pár a za posledních deset let se počet cyklů, jež mají vést k léčbě neplodnosti, téměř zdvojnásobil. Jak lze v této oblasti dosáhnout zlepšení?

09. Škola jako bezpečné a podpůrné prostředí pro děti s náročným rodinným zázemím (2x40 min)

V této diskuzi se budeme věnovat důležitosti vytváření bezpečného a podpůrného prostředí ve školách pro děti pocházející z náročných rodinných podmínek. Zaměříme se na roli sociálního pedagoga jako zásadního spojníku mezi školou, rodinou a externími institucemi, jako jsou OSPOD, obecní sociální odbory nebo soudní sociální pracovníci. Diskutovat budeme o způsobech efektivní spolupráce mezi školami a sociálními službami a prozkoumáme strategie pro zajištění adekvátního financování školních poradenských pracovišť. Cílem je najít řešení, jak školy lépe podporovat v poskytování komplexní péče a pomoci, a zároveň zvýšit povědomí o důležitosti dostatečných zdrojů pro školní psychology, speciální pedagogy a asistenty pedagoga či posílení školní sociální práce.


Pátek 7. června 2024

10. Sociální bydlení: Nové směry a vizeV současné době čelí mnoho rodin, včetně zhruba 340 000 dětí, riziku ztráty domova, energetické chudoby a vysokým nákladům na bydlení. Připravovaný zákon o podpoře v bydlení, který je výsledkem spolupráce mezi Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem práce a sociálních věcí, přináší naději na změnu. Prozkoumáme, jak nová legislativa může poskytnout podporu rodinám s dětmi a jak může přispět k reintegraci dětí z institucí zpět do rodinného prostředí.

Diskuse se také zaměří na sdílení úspěšných přístupů a osvědčených postupů z projektů sociálního bydlení, které mohou sloužit jako inspirace pro budoucí rozvoj tohoto důležitého sektoru.

11. Pracovní právo přívětivé rodinám + flexibilní formy práce jako způsob podpory pečujících osob.

Novelou zákoníku práce, která nabyla účinnosti 1. 10. 2023, se provádí transpozice několika evropských směrnic. Novela přináší řadu novinek a pozitivních změn pro zaměstnavatele i zaměstnance a výhody pro pracující rodiče, pečující osoby a dohodáře. Mezi klíčové změny patří zakotvení práce na dálku. Záměrem je, aby zejména rodiče malých dětí nebo pečující měli co nejlepší oporu v zákoně a dobré podmínky pro skloubení rodinného života s prací. Jsou tato opatření dostačující? Jaká další opatření je možné nastavit lépe?

12. Sociální role školy a možnosti překonávání bariér účasti na vzdělávání

Mnohé z rodin žijí v chudobě a nedokáží své dítě ve vzdělávání podporovat - tudíž je spolupráce škol, sociálních služeb a samotných rodin nezbytná. Cílem by mělo být, aby každé dítě, bez ohledu na chudobu, do které se narodí (bydlení, exekuce, sociální vyloučení) mělo šanci na to uspět ve škole a v životě.

Jaká je dobrá praxe v územích, kde se daří předcházet vzdělávacímu neúspěchu? Jaká opatření pro lepší spolupráce škol, sociálních a dalších služeb potřebujeme zajistit na národní úrovni?

13. Zmírňování utrpení: Budoucnost paliativní péče v Česku


V této diskuzi se zaměříme na základní cíle paliativní péče, jejímž posláním je zajištění důstojnosti a komfortu v poslední fázi života. Probereme, jak lze zlepšit dostupnost péče ve všech segmentech zdravotního systému, posílit právo pacientů na volbu prostředí péče a jak efektivně podporovat rodiny a blízké, kteří se o pacienty starají.

Diskuse bude také hledat cesty k posílení psychologické podpory pro všechny zúčastněné, abychom společně podpořili kulturu péče, která je empatická, respektující a lidská.

14. Tátové na rodičovskou! Jak podpořit otce a zbavit ženy sankce za mateřství

Česká rodina ve výzkumech vychází jako konzervativní a autonomní. Ačkoliv muži mají možnost volby být na rodičovské dovolené, jejich zájem obecně není příliš velký. Jaké jsou možnosti podpořit muže v zaměstnaneckém poměru k vyššímu zájmu? Mohou být některá opatření ze zahraničí motivační ke změně postoje?

V panelu bude téma diskutováno z pohledu zástupců organizací věnujících se rodičovství mužů, zaměstnavatelů i výzkumu.15. Překonávání regionálních rozdílů v účasti v předškolním vzdělávání a přechodu na základní školu

Jak podporovat maximální účast všech dětí v předškolním vzdělávání bez ohledu na region, ve kterém se nacházíme? Co pomůže hladkému přechodu dětí na základní školu.

Zaměříme se na problém odkladů školní docházky a jak přetížení vzdělávací infrastruktury komplikuje návrat rodičů na pracovní trh a jejich snahy o slaďování pracovního a rodinného života. Prozkoumáme ekonomické náklady spojené s odklady školní docházky a posoudíme, jak se mění role dětských skupin v reakci na tyto výzvy.

16. Umisťování malých dětí do pobytových zařízení - jsme připraveni na změnu?


V ČR je dlouhodobá snaha zákazu umisťování nejmladších dětí do pobytových zařízení. Jsme poslední evropskou zemí, kde se malé děti umisťují do ústavů. V současné době jsme blízko úplnému zákazu umisťování dětí do 3. (4-7) let. Jak je ČR na tuto situaci připravená? Máme dostatek pěstounů? Jak se daří transformovat pobytová zařízení?17. Mezigenerační solidarita a stárnutí


Stárnutí jako celospolečenský fenomén, který vyžaduje změnu v chápání toho, kdo je to senior/seniorka. Představy, které máme o stárnutí a lidech od určitého věku, jsou často zastaralé a nerespektují fakt, že dnešní senioři a seniorky představují velmi heterogenní skupinu čítající více než dva miliony osob, a její různorodost do budoucna ještě posílí. Česká společnost se postupně proměňuje – rodí se méně dětí a stále se prodlužuje délka dožití.

Zvyšuje se tak podíl starších lidí v populaci a společnost stárne, stejně jako ve většině zemí vyspělého světa. Více než zřejmá je nutnost chápat stáří v kontextu procesu stárnutí jako celoživotního procesu. To znamená věnovat v každém věku více pozornosti vztahům, přijetí nemoci, konečnosti a smrtelnosti jako specifického rozměru smysluplného života. V tomto směru jsou důležité podmínky pro osobní aktivitu ve stáří, občanskou angažovanost a dobrovolnictví směrem k seniorské populaci, ale také seniorů a seniorek samotných či rozvoj kvalitních mezilidských a rodinných vztahů obecně.

18. Role primární prevence a sociální práce v podpoře rodin, rodinných hodnot a celkové stability domácností


Primární prevence v oblasti rodinné politiky zahrnuje širokou škálu podpůrných aktivit, které umožňují rodinám dlouhodobě a soběstačně plnit jejich funkce a pomáhají předcházet rizikovým jevům v rodině, v komunitě i ve společnosti. Jedná se například o vzdělávání rodičů (workshopy, semináře, tréninkové aktivity, práci přímo v rodinách), poradenství, kulaté stoly, osvětové aktivity apod. Přetrvávající podceňování přínosu primární prevence a zároveň i přetrvávající pochybnosti o významu neziskového sektoru, který služby a programy v oblasti primární prevence poskytuje, obecně ohrožují trvalou udržitelnost existence poskytovatelů těchto služeb – navzdory ekonomické výhodnosti se dosud nepodařilo prosadit dostatek dotačních programů a výzev.

Diskuse se bude zaměřovat zejména na možnosti financování nejen ze strany státu, ale rovněž z krajských a lokálních zdrojů, které mají k samotným poskytovatelům těchto služeb a zejména k potřebám místních obyvatel nejblíže. Jak lze stabilizovat poskytovatele prorodinných služeb pro nejbližší roky? Lze nastavit dlouhodobé financování těchto poskytovatelů? Jakou roli mohou sehrát samosprávy či Místní akční skupiny (MAS)? Jak lze zajistit kontrolu nad efektivním nakládáním s finančními prostředky?


Místo konání

Konference letos proběhne na dvou místech:

  • v aulách Vysoké školy polytechnické Jihlava - zde proběhne zahájení konference, předání ceny Pečující roku a programové bloky POS a CTSS
  • v Kině Dukla - zde proběhne programový blok RAV

Obě místa jsou od sebe vzdálená asi 10 minut pěšky.


6. června, Jihlava

Pečující roku 2024


Neformální péče, tedy péče o seniory, blízké s hendikepem či dlouhodobě nemocné, je v Česku stále okrajové téma. Ukažme pečujícím, že na svou situaci nejsou sami. Jejich obětavost a životní příběhy zaslouží naše uznání..