REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

I. OGÓLNE ZASADY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

 1. 1 Organizatorem programu lojalnościowego jest gabinet Zdrowy Styl Magda Komorowska, z siedzibą w Warszawie, ul. Fantazyjna 24.
 1. 2. Program lojalnościowy/Program - działanie mające na celu nagradzanie Uczestników, którzy dokonują zakupu usług u Organizatora
 2. 3. Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i trwa w okresie od 1.01.2019 do odwołania.
 3. 4. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym prowadzonym przez Organizatora.
 4. 5. Uczestnik - każda osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub inny podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych, który przystąpił do Programu na zasadach opisanych w Regulaminie.
 5. 6. Karta Uczestnika – indywidualna karta, na której rejestrowane są wszystkie aktywności, powodujące naliczanie punktów w postaci naklejek, gromadzonych przez Uczestnika w ramach Programu.
 6. 7. Stan karty - ilość zgromadzonych przez Uczestnika punktów.
 7. 8. Nagroda - usługa, towar lub inne świadczenie, które Organizator wybrał jako nagrodę za zebrane punkty na karcie.

II. UCZESTNICTWO

 1. 1. Przystąpienie do Programu następuje poprzez zgłoszenie Organizatorowi chęci uczestnictwa w programie, akceptację Regulaminu oraz wydanie Karty Uczestnika przez Organizatora. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w programie może mieć formę pisemną lub elektroniczną.
 2. 2. W przypadku zgłoszenia chęci udziału w Programie w formie elektronicznej Uczestnik Programu otrzyma na podany przez niego w trakcie zgłoszenia adres e-mail lub numer telefonu potwierdzenie przystąpienia do Programu lojalnościowego.
 3. 3. Organizator ma prawo nadać swojemu klientowi status Uczestnika Programu. W takim przypadku Organizator ma obowiązek zapewnić Uczestnikowi możliwość zapoznania się z Regulaminem Programu.
 4. 4. Uczestnik ma prawo w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w Programie, składając stosowane oświadczenie w siedzibie Organizatora lub za pośrednictwem Konta Użytkownika. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.
 5. 5. Uczestnik Programu może brać udział w Programie tylko osobiście, a jego uczestnictwo nie podlega przeniesieniu na inne osoby.
 6. 6. Każdy Uczestnik może mieć po jednej Karcie w Programie lojalnościowym prowadzonym przez Organizatora: na zbierane punkty z zakresu usług fizjoterapii oraz na punkty zbierane z zakresu usług kosmetyki twarzy.
 7. 7. Uczestnik programu ma ciągły dostęp do swojego Stanu Karty, który mieści się na odwrocie Karty.

III. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

 1. 1. Po zakończeniu procesu realizacji zapłaty przez Uczestnika Programu usługi Organizatora, następuje uznanie Karty Uczestnika punktami.
 2. 2. Organizator w ramach prowadzonego przez siebie Programu nagradza Punktami następujące aktywności:
  - zakup usług z zakresu fizjoterapii powyżej 100 zł – 1 naklejka = 1 punkt
  - zakup usług z zakresu kosmetyki twarzy powyżej 200 zł – 1 naklejka = 1 punkt
 3. Punkty przyznawane są za usługi i vouchery, program lojalnościowy nie obejmuje zakupu produktów (kosmetyków). 
  3. 1. Punkty gromadzone za premiowane aktywności ewidencjonowane są na Karcie Uczestnika w postaci przyklejanych naklejek.
 4. 4. W przypadku korzystania przez Uczestnika z usług Organizatora zarówno z zakresu fizjoterapii, jak i kosmetyki twarzy, Uczestnikowi wydawane są dwie Karty: do zbierania punktów za realizację wizyt fizjoterapeutycznych oraz drugą – do zbierania punktów za realizację wizyt z zakresu kosmetyki twarzy.
 5. 5. Punkty programu mogą być naliczane tylko jeden raz za każdą aktywność.
 6. 6. W ramach konkursów oraz działań promocyjnych Uczestnikom mogą być przyznane dodatkowe punkty lub nagrody dodatkowe, na zasadach określonych odrębnie dla prowadzonych okresowo akcji.
 7. 7. Organizator ma prawo skorygować Stan Konta Uczestnika, jeśli punkty zostały przyznane nieprawidłowo.
 8. 8. Punkty gromadzone na Koncie Uczestnika nie podlegają zamianie na pieniądze, nie mogą być przedmiotem sprzedaży, ani przekazania osobie trzeciej.

IV. ZASADY WYMIANY PUNKTÓW NA NAGRODY

 1. 1. Zebrane w Programie punkty Uczestnik może wymieniać na nagrody.
 2. 2. Za każde zebrane 10 naklejek = 10 punktów za skorzystanie z usług fizjoterapii za minimum 100 zł, Uczestnik otrzymuje 50 zł bon kwotowy do wykorzystania na zabiegi z zakresu kosmetyki twarzy (za minimum 100 zł).
 3. 3. Za każde zebrane 10 naklejek = 10 punktów za skorzystanie z usług kosmetyki za minimum 200 zł, Uczestnik otrzymuje 50 zł bon kwotowy do wykorzystania na zabiegi z zakresu kosmetyki twarzy (za minimum 100 zł) oraz drugi - 50 zł bon kwotowy do wykorzystania na zabiegi z zakresu fizjoterapii (za minimum 100 zł).
 4. 4. Nagrody należy odbierać w siedzibie Organizatora.
 5. 5. Uczestnik powinien zgłosić Organizatorowi chęć odbioru nagrody, minimum 3 dni robocze przed planowanym terminem odbioru. Brak zgłoszenia we wskazanym terminie może skutkować niedostępnością terminu realizacji nagrody w siedzibie Organizatora.
 6. 6. Zgłoszenia chęci odbioru nagrody można dokonać telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 7. 7. Odebranie nagrody skutkuje oddaniem wypełnionej naklejkami Karty Uczestnika do Organizatora.
 8. 8. Organizator ma prawo poprosić Uczestnika o pisemne potwierdzenie odbioru nagrody w chwili jej wydania.

V. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. 1. Administratorem danych osobowych uczestników Programu jest Organizator.
 2. 2. Organizator będzie przetwarzał następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, adres.
 3. 3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane dla celów realizacji i uczestnictwa w Programie. W tym między innymi Uczestnikowi będą przesyłane informacje o zmianie Stanu Konta, możliwości zdobycia dodatkowych punktów.
 4. 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w Programie.
 5. 5. Każdy uczestnik ma możliwość wglądu i aktualizacji danych osobowych dotyczących jego osoby. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w programie, dane osobowe uczestnika są usuwane.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. 1. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu punktów, Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji drogą mailową na adres: kontakt@zdrowy-styl.pl
 2. 2. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 14 dni.
 3. 3. Organizator ma prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie, poprzez przesłanie informacji w zakresie Karty Uczestnika oraz umieszczenie ogłoszenie ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora. Termin zakończenia Programu, zostanie podany, z wyprzedzeniem nie krótszym niż 14 dni. Po zakończeniu Programu wymiana Punktów nie będzie możliwa.
 4. 4. Regulamin może być zmieniony w dowolnym momencie, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Organizatora nowej wersji regulaminu oraz indywidualne powiadomienie każdego Uczestnika drogą elektroniczną pod wskazanym przez Uczestnika adresem email. Jeśli Uczestnik w ciągu 14 dni od ogłoszenia zmian nie zgłosi braku akceptacji przyjmuje się, że Uczestnik zmiany zaakceptował. Uczestnicy nie akceptujący zmian w Regulaminie nie będą mogli dalej korzystać z Programu jednak zgromadzone punkty będą mogli wykorzystać na dotychczasowych warunkach.
 5. 5. Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną Programu Lojalnościowego, właściwe jest prawo polskie.