§1. WARSZAWSKA SZKOŁA FOTOGRAFII I GRAFIKI PROJEKTOWEJ SP ZOO

1. WARSZAWSKA SZKOŁA FOTOGRAFII I GRAFIKI PROJEKTOWEJ SP ZOO

zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000729569

NIP:7010820300, REGON 380053714, zwana dalej WSFoto, której działalność związana jest z prowadzeniem edukacji w zakresie fotografii,

sztuk wizualnych, projektowania graficznego i dziedzin pokrewnych, w szczególności

w formie szkoleń, warsztatów, kursów, massterclass, webinarów, kursów online oraz Niepublicznego Studium.

2. Niniejszy regulamin WSFoto określa zasady korzystania z w odniesieniu do

usług takich jak Warsztaty, kursy, masterclass, webinary oraz studium w rozumieniu wskazanym w § 2

poniżej („Definicje”).

3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umów o udział w kursach, warsztatach,masterclass, webinarach oraz studium organizowanych w ramach WSFoto.

§2. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy mają następujące znaczenie:

1. Uczestnik – osoba fizyczna uczestnicząca w szkoleniu organizowanym w ramach WSFoto na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie; która ukończyła 15

lat. Za osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych odpowiadają ich przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni.

2. Klient – osoba fizyczna która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba prawna, strona umowy z Organizatorem, zamawiająca udział w Szkoleniu, działająca na swoją rzecz lub na rzecz osoby trzeciej.

3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną zawierającą z Organizatorem umowę, nie- związaną bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby. warsztat, kurs, masterclass, studium, kurs online – zajęcia prowadzone przez wykładowcę – profesjonalistę, poświęcone wyBranemu tematowi fotograficznemu lub projektowania graficznego; zajęcia mają charakter praktyczny i teoretyczny i mogą trwać do kilku dni do kilku miesięcy raz odbywają się na terytorium Polski lub zagranicą. Zajęcia te są zajęciami dokształcającymi i są skierowane do osób zainteresowanych fotografią, projektowaniem graficznym i dziedzinami pokrewnymi.

4. Organizator – firma Warszawska Szkoła Fotografii i Grafiki Projektowej

8. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

§3. Warunki uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach, kursach, massterclass, webinarach, kursach online oraz Niepublicznego Studiumo rganizowanych w ramach WSFoto

1. Uczestnikiem Szkoleń organizowanych w ramach WSFoto może być każda

osoba, która ukończyła co najmniej 15 lat, z zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku Uczestników, którzy nie ukończyli 18 roku życia, umowa zawierana jest na ich rzecz przez ich rodziców lub opiekunów prawnych, a także ich udział w:

2. Klient działa w imieniu wszystkich Uczestników, na rzecz których zawarł umowę i zobowiązuje się w ich imieniu do dotrzymania warunków umowy.

3. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach jest złożenie zamówienia poprzez www.wsfoto.art.pl i wypełnienie formularza celem przekazania WSFoto danych niezbędnych do umieszczenia w treści Potwierdzenia Warunków Umowy o Organizację Szkolenia. Klient przekaże dane niezbędne do sporządzenia umowy klikając na pole „Wyślij” w Formularzu Zamówienia zawierającym wybrane przez Klienta szkolenie. Po przekazaniu przez Klienta danych wskazanych w formularzu a przed rozpoczęciem Szkolenia Organizator przekaże Uczestnikowi na piśmie Potwierdzenie Warunków Umowy o Organizację Szkolenia.


5. Płatność za Szkolenie następuje poprzez dokonanie wpłat za Szkolenie w wysokości i
terminach wskazanych poniżej:
A. w przypadku warsztatów, kursów, webinarów, kursów online, studium, wpłata powinna być dokonana w momencie złożenia zamówienia.
6. W przypadku braku płatności za zamówienie, organizator prześle na zarejestrowany w
przez klienta adres email przypomnienie o płatności. Po 3 dniach od przesłania przypo-
mnienia w przypadku braku płatności zamówienie zostanie skasowane.
7. Organizator może odmówić przyjęcia zamówienia w przypadkach, gdy:
A. osoba składająca zamówienie nie spełnia chociaż jednego warunku określonego
w regulaminie;
B. osoba składająca zamówienie wypełniła formularz niezgodnie z istniejącym sta-
nem faktycznym lub prawnym, a braki te nie zostały usunięte w terminie wskaza-
nym przez Organizatora;
C. osoba składająca zamówienie nie wykaże na żądanie Organizatora, że dysponuje
zgodą osób trzecich, których danymi posłużyła się przy wypełnianiu formularza;
D. osoba składająca zamówienie działa z naruszeniem przepisów prawa lub zasad
współżycia społecznego.
E. w razie ziszczenia się którejkolwiek z przesłanek wskazanych w ust. 6 powyżej,
Organizator poinformuje o tym fakcie Klienta przesyłając informację na wskazany
przez Klienta adres poczty elektronicznej.
8. Organizator ma prawo cofnąć lub zawiesić uczestnictwo Uczestnika w Szkoleniu organi-
zowanym w ramach WSFoto w razie podjęcia przez Uczestnika działań na sz-
kodę Organizatora lub działań niezgodnych z regulaminem WSFoto. Decyzja o
cofnięciu lub zawieszeniu uczestnictwa w WSFoto zostanie przekazana Klien-
towi oraz Uczestnikowi w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.
9. Klient ma prawo przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w Szkoleniu wszystkie
przysługujące mu z tytułu umowy uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje
wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki.
10. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o którym mowa w ust. 8 powyżej, jest
skuteczne wobec Organizatora, jeżeli Uczestnik zawiadomi go o tym w terminie 3 dni
przed rozpoczęciem szkolenia.
11. Zapłata za Szkolenie jest jednocześnie zgodą na otrzymywanie przez Klienta faktury
elektronicznej.
§4. Szkolenia w ramach WSFoto
1. Szkolenia odbywają się zgodnie z programem każdego z nich publikowanym na stronie
www.awsfoto.pl lub dostępne w zapytaniu mailowym. Zakres świadczeń związany z danym Szkoleniem jest każdorazowo wskazany w informacji znajdującej się na poświęconej mu podstronie www.wsfoto.art.pl
2
. Od chwili rozpoczęcia Szkolenia Uczestnik obowiązany jest stosować się do poleceń
Organizatora dotyczących organizacji i przebiegu Szkolenia.
3. Szkolenia w ramach WSFoto organizowane są dla z góry określonej liczby
osób. Liczba miejsc oraz minimalna liczba Uczestników niezbędna do zrealizowania danego Szkolenia każdorazowo są publikowane na stronie internetowej WSFoto
wraz z informacją o organizowanym Szkoleniu. W przypadku większej liczby chętnych
niż liczba miejsc planowanych przez Organizatora, decyduje kolejność zawarcia umów
przez Klientów i wpłaty należności za Szkolenie. Informacje o liczbie wolnych miejsc
można sprawdzić każdorazowo przez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elek-
tronicznej: iinfo@wsfoto.art.pl
4. W przypadku, gdy w terminie do 4 dnia przed dniem planowanego rozpoczęcia Szkole-
nia nie zgłosi się wymagana liczba osób, Organizator zastrzega prawo odwołania organi-
zacji danego Szkolenia o czym niezwłocznie poinformuje Klienta przy pomocy poczty
elektronicznej, nie później jednak niż w terminie 4 dni przed planowanym terminem roz-
poczęcia Szkolenia. W takim wypadku Organizator zwróci Klientowi opłatę za szkolenie
w terminie do 30 dni roboczych. Zwrot zostanie dokonany przez system PayU tą samą
metodą co płatność Klienta. Minimalna wymagana liczba osób konieczna dla przepro-
wadzenia Szkolenia podawana jest każdorazowo na stronie www.wsfoto.art.pl
przy
opisie danego Szkolenia.
5. Przed rozpoczęciem Szkolenia istotne warunki Szkoleń mogą ulec zmianie, jeśli taka
zmiana będzie niezbędna z przyczyn niezależnych od Organizatora, w szczególności z
powodu złych warunków atmosferycznych i pogody, kataklizmów, powodzi, pożarów,
zamieszek, wojny, ataków terrorystycznych, strajków, braku usług publicznych, epidemii,
braku środków transportu, zarządzeń i regulacji rządowych, zakazów prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, wprowadzenia stanu wyjątkowego w miejscu planowanego Szko-
lenia, nagłej choroby prowadzącego zajęcia i braku możliwości zapewnienia zastępstwa,
a zwłaszcza w sytuacji gdy z uzasadnionych powodów Organizator nie będzie w stanie
zapewnić Uczestnikom bezpieczeństwa w trakcie Szkolenia. O zmianie Organizator nie-
zwłocznie poinformuje drogą elektroniczną i telefoniczną Klientów. Klient obowiązany
jest wówczas niezwłocznie poinformować Organizatora, czy przyjmuje zaproponowaną
zmianę, czy też odstępuje od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Organizator
zwróci Klientowi wszelkie wpłacone przez niego opłaty niezwłocznie, jednak nie później
niż w terminie do 14 dni od przekazania informacji na temat anulowania Szkolenia i
przekazania przez klienta nr konta, na które ma być wysłany przelew zwrotny. W takiej
sytuacji nie stosuje się § 4 ust. 7 niniejszego Regulaminu.
6. W razie odstąpienia przez Klienta od umowy dotyczącej Szkolenia z przyczyn, o których
mowa w ust. 5 powyżej, lub w razie odwołania przez Organizatora Szkolenia w przypad-
ku, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Klient ma prawo według swojego wyboru: a)
uczestniczyć w imprezie zastępczej o tym samym standardzie; b) żądać natychmiasto-
wego zwrotu wszelkich uiszczonych na rzecz Organizatora kwot.
7. W razie rezygnacji przez Klienta ze Szkolenia w trybie innym niż wskazany w ust. 5 ni-
niejszego paragrafu, § 3 ust. 6 lub § 5 poniżej, Organizator zastrzega sobie prawo do-
chodzenia od Klienta odszkodowania za szkody poniesione w związku z tą rezygnacją.
8. W przypadku rezygnacji przez Klienta z udziału w Szkoleniu w terminie krótszym niż 14
dni przed terminem Szkolenia lub nie stawienia się na Szkolenie bez uprzedniego poin-
formowania Organizatora, Organizator zachowuje prawo do pobranego wynagrodzenia.
Postanowienie to nie dotyczy Konsumentów.
9. Ceny Szkoleń podane na stronie internetowej WSFoto zawierają tylko takie
świadczenia, jakie są opisane w odniesieniu do danego Szkolenia, Ceny Szkoleń nie
obejmują kosztów dojazdów i noclegów
§5. Webinary, kursy online
1. Link do platfromy e-learningowej potrzebnej do przeprowadzenia Webinaru lub Kursu Online zostanie przesłany mailem w zaproszeniu na szkolenie. Logowanie do platformy e-learningowej będzie możliwe na podstawie danych Uczestnika (imię, nazwisko, mail) identycznych z podanymi przy rejestracji do serwisu www.wsfoto.art.pl. W przypadku webinarów zakupionych na prezent dane muszą być identyczne z danymi osoby obdarowanej podanymi w serwisie www.wsfoto.art.pl
2.
Aby skorzystać z Webinaru lub Kursu Online Uczestnik powinien dostosować się do wymogów technicznych (odpowiedni komputer, uaktualniona wyszukiwarka, dostęp do sieci Internet). Dokładne wymagania techniczne znajdują się na stronie każdego z webinarów.
3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z platformy e-
learningowej wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Uczestnika,
bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika.
4. Organizator nie pokrywa kosztów połączenia urządzeń Uczestnika z Internetem. Uczest-
nik ponosi koszty połączenia z Internetem, które są niezbędne do korzystania z platfor-
my według stawek operatora sieci, z której korzysta.
5. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, by zapewnić wysoką jakość tech-
niczną prowadzonych webinarów.
6. Podczas webinaru lub kursu online każdy Uczestnik ma możliwość pytań wykładowcy za pomocą usługi czatu. Treści generowane w czacie przez Uczestników, powinny być nakierowane na pomoc i wzajemną wymianę informacji w uprzejmym tonie i wzajemnym szacunku. Organizator zastrzega sobie prawo moderowania treści wypowiedzi Uczestników, w szczególności te, które:
- naruszają przepisy prawa
- mogą obrazić innych Uczestników
- ą treścią reklamową
- nie są związane z działaniem platformy - nie na temat
Zamieszczanie wyżej wymienionych wiadomości traktowane będzie jako naruszenie Re-
gulaminu.
7. Uczestnik zobowiązuje się do korzystania z webinarów, kursów online serwisu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przyjętymi zwyczajami. W szczególności Uczestnik zobowiązany nie naruszać praw innych Uczestników.


8. Uczestnik nie może, bez uprzedniej zgody Organizatora przenieść na osobę trzecią praw
i obowiązków wynikających z Umowy.
9. Uczestnik oświadcza, że nie będzie nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpows-
zechniać nagrań w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią włas-
ność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane uczest-
nikom jedynie do użytku prywatnego.
10. W razie naruszenia przez Uczestnika prawa lub Regulaminu Organizator może zabloko-
wać Uczestnikowi dostęp do webinarium.
5

§6. Konsumenci - prawo odstąpienia od umowy
1. Klient będący konsumentem zawierającym umowę na odległość lub poza lokalem przed-
siębiorstwa, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub
zawodową, może od niej odstąpić bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia jej
zawarcia.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konsument musi poinformować WSFoto o
swojej decyzji o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przed-
siębiorstwa w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą,
faksem lub pocztą elektroniczną).
3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby konsument wysłał in-
formację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy WSFoto zwraca konsumentowi wszystkie otrzymane
od konsumenta płatności , niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 30 dni od
dnia, w którym WSFoto zostało poinformowane o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od
umowy i konsument przekazał mu numer rachunku . Zwrotu płatności WSFoto dokona
przelewem na rachunek wskazany przez konsumenta. Konsument nie poniesie żadnych
opłat w związku z tym zwrotem.
5. Jeżeli konsument zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do od-
stąpienia od umowy, konsument zapłaci na rzecz WSFoto kwotę proporcjonalną do zakre-
su świadczeń spełnionych do chwili, w której konsument poinformował WSFoto o odstą-
pieniu od umowy.
6. Po wykonaniu w pełni Szkolenia za wyraźną zgodą konsumenta, konsument traci prawo
do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
7. Jeżeli na wyraźne żądanie konsumenta wykonywanie usługi ma się rozpocząć przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy, WSFoto wymaga od konsumenta złożenia
oświadczenia zwierającego takie żądanie.
8. W przypadku rezygnacji przez Klienta z udziału w Szkoleniu w terminie krótszym niż 14
dni przed terminem Szkolenia (nie dotyczy Klientów opisanych w paragrafie 3 ust. 6, pa-
ragrafie 4 ust. 5, paragrafie 5 ust.1) , Organizator zachowuje prawo do pobrania części
wynagrodzenia, zgodnie z art. 498 Kodeksu cywilnego. Po zgłoszeniu przez Klienta rezy-
gnacji ze Szkolenia w ciągu 3 dni roboczych Organizator drogą mailową wskaże Kliento-
wi wysokość wierzytelności (z jakiego tytułu i w jakiej kwocie), które są przedmiotem
pobrania.
9. W przypadku niestawienia się przez Klienta na Szkolenie bez uprzedniego poinformowa-
nia Organizatora, Organizator zachowuje prawo do pobrania całości wynagrodzenia,
zgodnie z art. 498 Kodeksu cywilnego.
§7. Odpowiedzialność
6

1. Organizator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umo-
wy, chyba że zostało ono spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta, działa-
niem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących w wykonywaniu usług prze-
widzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani
uniknąć, albo siłą wyższą.
2. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Klienta w trakcie trwania Szkolenia Organizator będzie
zmuszony do zmiany przebiegu Szkolenia, wówczas Organizator wykona w miejsce
zmienionego przebiegu Szkolenia odpowiednie świadczenia zastępcze. Zorganizowanie
świadczenia zastępczego nie stanowi wady usługi, chyba, że jego jakość jest niższa niż
jakość usług zadeklarowanych przy zawieraniu umowy. Jeżeli świadczenie zastępcze
będzie mieć jakość niższą niż zadeklarowane przy zawieraniu umowy, Klient może żądać
odpowiedniego obniżenia ceny. W razie niemożności wykonania świadczenia zastęp-
czego, Klient może żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania umowy, chyba że
niemożność wykonania świadczenia zastępczego jest spowodowana wyłącznie:
A. działaniami lub zaniechaniami osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu
świadczenia zastępczego, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było prze-
widzieć ani uniknąć, albo
B. siłą wyższą.
3. Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub
zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń powstałe z jego winy lub winy odwie-
dzających Uczestnika osób w miejscu, w którym odbywa się Szkolenie. W szczególno-
ści, Uczestnik zobowiązany jest zwrócić Organizatorowi wszystkie poniesione przez Or-
ganizatora uzasadnione koszty usunięcia szkód spowodowanych przez Uczestnika lub
osoby odwiedzające Uczestnika w miejscu, w którym odbywa się Szkolenie.
§8. Wadliwe wykonanie Umowy; Reklamacje
1. Jeżeli w trakcie Szkolenia Klient lub Uczestnik stwierdzi wadliwe wykonywanie Umowy,
powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz, w miarę możliwości,
Organizatora.
2. Niezależnie od zawiadomienia, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, reklamacje
odnośnie Szkoleń można zgłaszać w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończe-
nia Szkolenia pocztą elektroniczną na adres: info@wsfoto.art.pl telefonicznie na
numer telefonu: 509920332 lub pisemnie na adres siedziby organizatora.
3. Reklamacja powinna wskazywać rodzaj uchybienia, określenie żądania oraz oznaczenie
zgłaszającego reklamację umożliwiające jego identyfikację.
4. Organizator rozpatrzy reklamację niezwłocznie po jej otrzymaniu. Każdorazowo Organi-
zator poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji na piśmie.
§9. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych zebranych w celu realizacji Szkoleń w ramach
Warszawska Szkoła Fotografii Sp. Zoo zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000729569 NIP:7010820300, REGON 380053714, z siedzibą przy ul Łazienkowskiej 14, 00-449 Warszawa.
Dane zostały zebrane w celu umożliwienia korzystania z serwisu WSFoto
oraz dla wywiązania się z umowy, gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną, lub
gdy jest to niezbędne do podjęcia koniecznych działań przed zawarciem umowy
oraz w celach archiwalnych i statystycznych,
C. odbiorcami danych są podmioty współpracujące z WSFoto przy realizacji usług w
ramach WSFoto lub na zlecenie WSFoto realizujące te usługi,
D. klientowi oraz Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich
poprawiania, prawo to można realizować przez wysłanie maila na adres
info@wsfoto.art.pl z prośbą o modyfikację lub usunięcie danych osobowych.
E. przekazanie danych jest dobrowolne, jednak brak takiego przekazania uniemożliwia
korzystanie z funkcjonalności serwisu oraz usług organizowanych w ramach
WSFoto
3. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w zakresie szerszym wskazany w
ust. 2 powyżej poprzez zaznaczenie stosownego oświadczenie w formularzu zamówie-
nia.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wykonania
umowy. Wszystkie informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Po-
lityce prywatności zamieszczonej na stronie https://www.wsfoto.art.pl/poli...
prywatnosci/.

§11. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje aż do odwołania.
2. Aktualny Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie WSFoto oraz za-
mieszczony jest na stronie internetowej www.wsfoto.art.pl


.