MOŻNA WYBRAĆ JEDEN Z TRZECH WARIANTÓW. W jednej składce ujęte są wszystkie dzieci, niezależnie ile ich mamy!

WARIANT ZA 30 ZŁOTYCH miesięcznie 

Pobyt dziecka w szpitalu– 25 zł zł za każdy dzień w wyniku choroby (minimum 2 dni) / 50 zł za każdy dzień z powodu wypadku (od 1 dnia). Na pobyt w szpitalu wskutek choroby występuje 3 miesięczna karencja.

Poważne zachorowania dziecka – 30.000 złotych w momencie zdiagnozowania jednej z chorób (występuje 3 miesięczna karencja): Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, Ciężkie oparzenia, Cukrzyca Typu I, Łagodny nowotwór wewnątrzczaszkowy, Niewydolność nerek, Nowotwór złośliwy inwazyjny, Przewlekła niewydolność, Przeszczepienie narządu, Śpiączka, Zapalenie mózgu.

Trwały uszczerbek na wskutek wypadku u dziecka – 100 zł za 1% (brak karencji) - załóżmy, że będzie miał miejsce wypadek. Lekarz oszacuje, że jest to 5% uszczerbku. 5% x 200 zł = 1000 złotych do wypłaty. Można to wykorzystać to prywatnego leczenia lub po prostu trzymać na koncie.

Jeśli zostanie zdiagnozowana jedno z wymienionych wyżej poważnych zachorowań u dziecka, pojawi się prawo do wykonania na nasz koszt drugiej diagnozy. Przetłumaczymy dokumenty medyczne i prześlemy do współpracującej z nami prywatnej placówki medycznej w Stanach Zjednoczonych, która zrzesza najlepszych fachowców z całego świata. Placówka to BESTDOCTORS (www.bestdoctors.com). DLACZEGO WARTO TO MIEĆ? Otóż posłużę się przykładem rodzonej siostry, która zachorowała na stwardnienie rozsiane. Jej lekarze długo nie wiedzieli co się z nią dzieje, bo wiele chorób ma wspólne symptomy. Im szybciej zdiagnozujemy tym szybciej można zacząć leczenie.

WARIANT ZA 60 ZŁOTYCH miesięcznie


Pobyt dziecka w szpitalu– 75 zł zł za każdy dzień w wyniku choroby (minimum 2 dni) / 150 zł za każdy dzień z powodu wypadku (od 1 dnia). Na pobyt w szpitalu wskutek choroby występuje 3 miesięczna karencja.

Poważne zachorowania dziecka – 50.000 złotych w momencie zdiagnozowania jednej z chorób (występuje 3 miesięczna karencja): Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, Ciężkie oparzenia, Cukrzyca Typu I, Łagodny nowotwór wewnątrzczaszkowy, Niewydolność nerek, Nowotwór złośliwy inwazyjny, Przewlekła niewydolność, Przeszczepienie narządu, Śpiączka, Zapalenie mózgu.

Trwały uszczerbek na wskutek wypadku u dziecka – 200 zł za 1% (brak karencji) - załóżmy, że będzie miał miejsce wypadek. Lekarz oszacuje, że jest to 5% uszczerbku. 5% x 200 zł = 1000 złotych do wypłaty. Można to wykorzystać to prywatnego leczenia lub po prostu trzymać na koncie.

Jeśli zostanie zdiagnozowana jedno z wymienionych wyżej poważnych zachorowań u dziecka, pojawi się prawo do wykonania na nasz koszt drugiej diagnozy. Przetłumaczymy dokumenty medyczne i prześlemy do współpracującej z nami prywatnej placówki medycznej w Stanach Zjednoczonych, która zrzesza najlepszych fachowców z całego świata. Placówka to BESTDOCTORS (www.bestdoctors.com). DLACZEGO WARTO TO MIEĆ? Otóż posłużę się przykładem rodzonej siostry, która zachorowała na stwardnienie rozsiane. Jej lekarze długo nie wiedzieli co się z nią dzieje, bo wiele chorób ma wspólne symptomy. Im szybciej zdiagnozujemy tym szybciej można zacząć leczenie.

WARIANT ZA 100 ZŁOTYCH miesięcznie


Pobyt dziecka w szpitalu– 100 zł zł za każdy dzień w wyniku choroby (minimum 2 dni) / 200 zł za każdy dzień z powodu wypadku (od 1 dnia). Na pobyt w szpitalu wskutek choroby występuje 3 miesięczna karencja.

Poważne zachorowania dziecka – 50.000 złotych w momencie zdiagnozowania jednej z chorób (występuje 3 miesięczna karencja): Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, Ciężkie oparzenia, Cukrzyca Typu I, Łagodny nowotwór wewnątrzczaszkowy, Niewydolność nerek, Nowotwór złośliwy inwazyjny, Przewlekła niewydolność, Przeszczepienie narządu, Śpiączka, Zapalenie mózgu.

Trwały uszczerbek na wskutek wypadku u dziecka – 300 zł za 1% (brak karencji) - załóżmy, że będzie miał miejsce wypadek. Lekarz oszacuje, że jest to 5% uszczerbku. 5% x 200 zł = 1000 złotych do wypłaty. Można to wykorzystać to prywatnego leczenia lub po prostu trzymać na koncie.

Jeśli zostanie zdiagnozowana jedno z wymienionych wyżej poważnych zachorowań u dziecka, pojawi się prawo do wykonania na nasz koszt drugiej diagnozy. Przetłumaczymy dokumenty medyczne i prześlemy do współpracującej z nami prywatnej placówki medycznej w Stanach Zjednoczonych, która zrzesza najlepszych fachowców z całego świata. Placówka to BESTDOCTORS (www.bestdoctors.com). DLACZEGO WARTO TO MIEĆ? Otóż posłużę się przykładem rodzonej siostry, która zachorowała na stwardnienie rozsiane. Jej lekarze długo nie wiedzieli co się z nią dzieje, bo wiele chorób ma wspólne symptomy. Im szybciej zdiagnozujemy tym szybciej można zacząć leczenie.

Refundacja kosztów leczenia skutków NW (brak karencji) – w ciągu roku mamy na to do 5000 złotych. Jeśli będziemy chcieli leczyć ten wypadek prywatnie np. udać się do ortopedy, czy kupić kule, zwracamy na podstawie rachunków / faktur.

POWAŻNA OPERACJA DZIECKA (występuje 3 miesięczna karencja) – płacimy za jedną z 432 rodzajów operacji, płatne od 20% do 100% z sumy ubezpieczenia wynoszącej 10.000 zł (w OWU jest wymieniona operacja i ile % za nią płacimy). Na przykład operacja typu X płacimy 60%. Oznacza to jednorazowe 6000 złotych do wypłaty (+ zapewne wypłacenie za pobyt w szpitalu)


WYŁĄCZENIA - czyli przysłowiowe "gwiazdki" i "haczyki"

Istnieją z kilku powodów. Pierwszy to ochrona przed wyłudzeniami przez klientów. Na przykład ktoś dowiedział się o poważnej chorobie i teraz chciałby wypłaty (a przecież powinno ubezpieczać się NA WYPADEK czegoś, a nie wygodnie po fakcie). Towarzystwa nie chcą brać odpowiedzialności za wszystko, więc np. nie wypłacą, gdy ktoś celowo np. wda się w bójkę, albo uprawia po prostu bardzo ryzykowne sporty. Problem w tym, że klienci NIE CZYTAJĄ wyłączeń, a później mogą mieć zarzuty do ubezpieczenia. Dlatego opisałem je dla Państwa wygody wszystkie w jednym miejscu i dodałem stosowny komentarz.

TOWARZYSTWO NIE WYPŁACI JEŚLI: 


1) W wyniku wszelkich chorób lub stanów chorobowych, nawet
takich, które występują nagle, o ile nie zostały objęte ochroną
ubezpieczeniową. KOMENTARZ: jeśli zdiagnozowano chorobę lub jej początki PRZED rozpoczęciem ochrony, Generali nie wypłaci.

-

2) W wyniku zawału serca lub udaru mózgu (nie dotyczy § 3 ust. 3 pkt 1);  KOMENTARZ: wyjątkiem, czyli owym § 3 ust. 3 pkt 1 jest to, że za sytuacje w nieszczęśliwym wypadku wypłacimy. 

-

3) podczas lub wskutek wyczynowego uprawiania sportu (dotyczy ubezpieczenia oferowanego studentom, pracownikom placówek oświatowo-wychowawczych oraz pozostałym osobom, które w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia ukończyły 20. rok życia);

-

4) Podczas lub wskutek uprawiania sportów ekstremalnych. KOMENTARZ: jest to powszechne wyłączenie w niemal każdym towarzystwie. Zalicza się do tego sporty powietrzne, downhill rowerowy, wspinaczkę wysokogórską, skalną, skałkową, lodową, speleologię, skoki narciarskie, skoki akrobatyczne na nartach, skoki z wysokich budynków lub skał, skoki bungee, jazdę po muldach, rafting, sporty uprawiane na rzekach górskich.

-

5) Podczas pozostawania przez Ubezpieczonego pod wpływem
alkoholu, wskutek spożycia narkotyków, środków odurzających,
substancji psychotropowych lub środków zastępczych
w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, albo leków nieprzypisanych przez lekarza albo przepisanych przez lekarza, ale stosowanych niezgodnie z jego zaleceniem. KOMENTARZ: słowem warto zachować zdrowy rozsądek 

-

6) w wyniku udziału Ubezpieczonego w zakładach, wyścigach,
bójkach (z wyjątkiem działania w obronie koniecznej).

-

7) W wyniku popełnienia lub usiłowania popełnienia przez
Ubezpieczonego przestępstwa spełniającego ustawowe znamiona przestępstwa.

-

8) W wyniku świadomego samookaleczenia się lub okaleczenia
na własną prośbę albo próby samobójczej lub samobójstwa
Ubezpieczonego.

-

9) W wyniku choroby psychicznej Ubezpieczonego oraz jej skutków, a także ataków konwulsji i epilepsji;

-

10) W wyniku leczenia oraz zabiegów leczniczych, bez względu na to przez kogo były wykonywane, chyba że ich przeprowadzenie było związane z leczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków i zostało zlecone przez lekarza.

-

11) W wyniku poddania się Ubezpieczonego zabiegom o charakterze medycznym i kosmetycznym, chyba że ich przeprowadzenie było związane z leczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków i zostało zlecone przez lekarza.

-

12) W związku z prowadzeniem przez Ubezpieczonego pojazdu
mechanicznego lub innego pojazdu bez wymaganych uprawnień lub prowadzeniem pojazdu niedopuszczonego do ruchu drogowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

-

13) W wyniku wypadku lotniczego lub morskiego zaistniałego w czasie przebywania przez Ubezpieczonego na pokładzie samolotu lub statku innego niż samolot lub statek pasażerski podczas regularnego rejsu lotniczego lub morskiego;

-

15) W wyniku działania radiacji, skażenia chemicznego, trucizny;

-

16) W związku z posiadaniem lub używaniem środków pirotechnicznych. 

KOMENTARZ: ostrożnie w Sylwestra!

-

17) W wyniku zatrucia substancjami stałymi lub płynnymi, które wniknęły do organizmu drogą pokarmową. 

KOMENTARZ: wszelkie połknięcia np. proszku do prania itd.

-

19) W wyniku złamania patologicznego, tzn. złamania powstałego wskutek istniejących wcześniej stanów chorobowych kości lub złamania podokostnowego (tzw. pęknięcia kości).

KOMENTARZ: jeśli przyczyną będzie coś co JUŻ miało miejsce to prawdopodobnie towarzystwo odmówi wypłaty.

-

20) Wskutek ataku epilepsji albo omdlenia;

-

21) Generali nie ponosi odpowiedzialności z tytułu pobytu
Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby
:

1) jeśli pobyt w szpitalu związany był z usuwaniem ciąży, połogiem lub porodem;
2) wskutek zaburzeń zachowania, nerwic i uzależnień;
3) w wyniku wad wrodzonych i schorzeń będących ich następstwem;
4) wskutek choroby AIDS lub zakażenia wirusem HIV;
5) jeżeli dotyczy badań lekarskich, badań diagnostycznych nie
wynikających z zachorowania objętego ubezpieczeniem, badań
dawców narządów;
6) jeżeli dotyczy operacji kosmetycznych lub plastycznych, w tym operacji zmiany płci.


-

KTO UBEZPIECZA?

Mateusz Kiszło

Pracownik towarzystwa Generali od 2015 roku. Opinie na temat jego pracy można znaleźć pod tym adresem: mateuszkiszlo.oferteo(obrazek na górze przeniesie cię do wyboru polisy)

.