کتاب فروشنده ای حرفه ای

این کتاب در ۲۱ فصل و ۹۲ صفحه شما را به یک فروشنده حرفه ای تبدیل خواهد کرد

MailerLite