23. - 24. června, Zlín

Fórum rodinné politiky 2022

Přijměte naše srdečné pozvání na 5. ročník odborné konference věnované směřování české rodinné politiky. Dvoudenní program, pestrý stejně jako uplynulý rok, nabídneme 9 diskuzních bloků s desítkami odborných hostů.

MPSV touto dvoudenní akcí pravidelně dává prostor všem klíčovým aktérům české rodinné politiky, aby se zapojili do diskuse na důležitá společenská a sociální témata. Aktuálně jsou z pohledu rodinné politiky největšími výzvami nepříznivý demografický vývoj, proměna podoby rodin, drtivé dopady pandemie, energetická krize a v neposlední řadě vliv válečného konfliktu na Ukrajině na ekonomiku.„Podpora rodin je klíčová pro udržitelnost a soudržnost naší společnosti. A právě rozvoj rodinné politiky na regionální úrovni nám pomáhá takovou podporu dobře zacílit. K tomu samozřejmě patří veřejná diskuse. Fórum rodinné politiky je také příležitostí propojit kolegy a kolegyně z regionů a umožnit jim, aby si předali cenné zkušenosti.”

Marian Jurečka, ministr práce a sociálních věcíProgram


Konference nabídne 10 odborných diskuzních panelů s desítkami odborných hostů. Dvoudenní program, pestrý stejně jako uplynulý rok, bude rozdělen do tří bloků.

V otevřené debatě může být slyšet i váš hlas. Zapojte se.Diskuzní panely a témata pro čtvrtek 23. června:

Potřeby mladých rodin a rodin s malými dětmi – jaké jsou aktuální možnosti podpory a kam bychom měli směřovat? 

Panel se zaměří na potřeby mladých rodin a otázku odkládání rodičovství vzhledem k nejistotám, které tyto rodiny zažívají. Otevřeme i téma podpory rodin na komunitní úrovni, jelikož během pandemie a následné uprchlické krize se ukázal význam role podpory rodin na místní úrovni a v komunitě.

Diskuse se zaměří (nejen) na následující body: Jak vhodně nastavit podmínky v oblasti bydlení, služeb, flexibilních forem práce, rodičovské podpory a sdílení rolí v rodině, aby se mladé páry nebály rodičovství? Co lze využít pro další rozvoj prorodinných organizací, komunitních a svépomocných skupin, jak lépe plánovat rozvoj služeb v dané oblasti?


Duševní zdraví rodin a dětí a rodičovské kompetence – jak být spolu? 

Po 3 letech covidu a v kontextu současné války na Ukrajině se ukazuje, že duševní hygiena je důležitá pro všechny členy rodiny. Nastavení systému služeb v oblasti duševního zdraví (dostupnost, personální pokrytí, kvalifikační požadavky apod.) jsou velmi aktuálním tématem. V panelu se rovněž zaměříme i na výchovné modely, které se na duševní pohodu úzce váží a nastavení podpory smírčích řešení rodičovských sporů, které mívají závažný dopad na děti, jejich psychický a někdy i zdravotní stav, vztahy k oběma rodičům a také jejich vlastní identitu. 

Pojďte s námi debatovat, jak udržet vztahy v rodině zdravé?  Jak je daný systém pomoci a podpory nastaven a jaké úpravy je nutné realizovat. Lze zajeté stereotypy ve výchově změnit? Jak fungují a jsou využívány kurzy pro rodiče – dostanou se k těm, kteří je skutečně potřebují? Jak efektivně se nám daří zvyšovat rodičovské kompetence.

Podpora sladění a pečujících ze strany zaměstnavatelů– lze nastavit jak funkční, tak i přátelské prostředí? 

Aktuálně lze vnímat silnou poptávku i podporu v oblasti flexibilních forem práce, podpory sladování pracovního a rodinného života a potřeby zajištění služeb. 

Diskuse se zaměří (nejen) na následující body: Jak ovlivňuje situaci transpozice směrnice Evropské komise ke sladění rodinného a pracovního života? A co dalšího na nás Evropa chystá? Jak v praxi funguje sladění a co nám stále chybí? Jak lze aplikovat ve firmě  age management – známe dobré příklady, které fungují a mohou být vodítkem? Je podpora rodičů a dalších pečujících, diverzity a rovného odměňování tématem jen pro velké zahraniční firmy nebo má význam a šanci i u malých zaměstnavatelů?


Sandwichová generace – mezi prací a péčí o děti a vlastní rodiče

Předmětem panelu bude téma postavení a situace rodin ve střední fázi životního cyklu, které se potýkají se zátěží péče o své děti, vnuky a zároveň i stárnoucí rodiče. Cílem je zhodnotit opatření, která na tyto rodiny cílí a definovat možnosti podpory.
Klíčová je v situaci těchto rodin zejména možnost slaďování práce a péče, dále informovanost, a to jak z hlediska dostupných služeb a možností slaďování, tak také z hlediska jejich kompetencí. Otázkou rovněž zůstává zvýšení participace mužů na péči a s tím spojeného snížení tlaku na ženy jako hlavní pečovatele.


Chudoba rodin – koho ohrožuje a jak lze reagovat?

Po období covidové pandemie, dopadla na domácnosti energetická krize, následovaná válečným konfliktem na Ukrajině. Aktuálně v ČR stoupá inflace a české domácnosti tak čelí další zátěži v podobě rostoucích cen. Odhaduje se, že až 1/3 domácností je ohrožena rizikem chudoby.
Diskuse se zaměří (nejen) na následující body: Jak má stát reagovat a jak by měla vypadat účinná prevence propadu do chudoby z dlouhodobého hlediska? V jakém stavu jsou dnes nejrizikovější skupiny obyvatel, které již před tímto obdobím čelily existenčním problémům? Diskutovat dále budeme, jak pomohlo milostivé léto a jak dále směřovat pomoc, aby se účinně předcházelo zadlužení? Jakým způsobem lze podpořit dané rodiny a děti skrz sociální práci a činnost ÚP a kde můžeme vidět selhání systému?


Podpora rodin na úrovni obcí a měst – jak nejlépe zajistit potřeby rodin a jak plánovat v oblasti podpory rodin?

Během pandemie se ukázal význam role místní samosprávy pro život občanů – vzájemná pomoc, nabídky pomoci například s obědy pro seniory nebo techniky pro děti s distanční výukou, ale i poskytování informací. Co lze využít jako trvalá opatření a jakým způsobem zodpovědně plánovat rozvoj obce, aby se v ní dobře žilo? Cílem panelu je zaměřit se na diskusi nejen udržitelnosti v oblasti rodinné politiky na úrovni obcí, ale i plánování se zřetelem na rodiny a v neposlední řadě otevřít diskusi o tématu veřejného prostoru pro rodiny. Důležité je rovněž mapování potřeba a složení obyvatelstva v regionu?Pečující Roku 2022 - čtvrtý ročník ocenění pro neformální pečující


Již tradiční součástí programu bude slavnostní předávání Ceny Pečující roku, která na konkrétních lidských příbězích ukazuje, že neformální pečující si zaslouží pozornost a uznání celé společnosti. 

Do čtvrtého ročníku ceny může být nominován kdokoliv z široké veřejnosti, kdokoliv také může pečujícího nominovat.

Doprovodný program a prezentace organizací rodinné politiky


Máte zájem prezentovat činnost vaší organizace působící v oblastech spojených s rodinnou politikou? 

Rádi vám poskytneme prostor pro prezentaci jak v místě konání, tak během samotného programu konference. Napište nám.


Diskuzní panely a témata pro pátek 24. června:

Podpora seniorů a mezigeneračních vztahů v rodině

Rodina nejsou jen rodiče a děti, ale i vnuci a prarodiče. Jakým způsobem fungují v současné době vztahy napříč generacemi, jaká je role prarodičů ve výchově? Dokážeme využít daných vztahů k obohacení našich životů? Diskutovat budeme i téma nárůstu podílu seniorů ve společnosti a jejich aktivního zapojení, otázku zdravého stárnutí a důstojného postavení seniorů. V neposlední řadě nelze opomenout ani téma bezpečnosti seniorů, ať již ve fyzickém prostoru, tak i v online prostředí.


Podpora ohrožených dětí v ČR v kontextu mezinárodní dobré praxe

Panel se zaměří na aktuální nastavení systému náhradní péče, jeho výhody a nevýhody. Budou diskutovány možnosti a další směřování i v kontextu mezinárodního vývoje. Téma diskuse bude i zhodnocení situace a potřeb dětí opouštějící náhradní péči a směřujících do samostatného života.

V neposlední řadě je nutné hledat odpovědi na otázku , jak omezit odebírání dětí z rodin a jak zapojit samotné rodiny s ohroženými dětmi do řešení problému.Rodiny se specifickými potřebami – jakým způsobem lze podpořit rodiny samoživitelů, rodiny pečující o závislé členy rodiny a rodiny vícečetné? 

Panel se zaměří na témata specifické situace rodin s dětmi s hendikepy, rodin samoživitelů a rodin vícedětných. Dané typy rodin dlouhodobě vykazují ve statistických datech potřebu zvláštní ochrany a podpory. Diskutovat budeme zejména, jak je aktuálně nastaven systém podpory těchto rodin, jak lze ošetřit „bílá místa“ a kam je vhodné směřovat nastavení rodinné politiky?


Místo konáníAcademia centrum Univerzity Tomáše Bati, Zlín

Vzdělávací komplex UTB
Štefánikova 5670, Zlín


Moderátoři akceMarkéta Bidrmanová 

Do Seznamu, kde moderuje pořady Výzva a Den v ekonomice, přišla z Českého rozhlasu. Předtím byla mj. zahraniční korespondentkou ČRo Rádia Česko v Rakousku a ve Francii. Ekonomické reportáže točila pro Českou televizi, pro deník E15 psala komentáře. Vystudovala Německá a rakouská studia a Mediální studia, obojí na FSV UK.

Fórum rodinné politiky 2022

23. - 24. června, UTB Zlín

V otevřené debatě by měl být slyšet i váš hlas.

Registraci doporučujeme neodkládat.

Událost bude možné sledovat také on-line.

00 dní
00 hodin
00 minut
00 vteřin
.