23. - 24. června, Zlín

Fórum rodinné politiky 2022

Pátý ročník konference Ministerstva práce a sociálních věcí věnová budoucnosti české rodiny je za námi. Děkujeme, že jste byli s námi.

Zlín hostil pátý ročník konference Ministerstva práce a sociálních věcí věnovaný budoucnosti české rodiny. V otevřených odborných diskuzích jsme se tentokrát zaměřili na dopady pandemie a energetické krize na českou rodinu. MPSV touto dvoudenní akcí pravidelně dává prostor všem klíčovým aktérům české rodinné politiky, aby se zapojili do diskuse na důležitá společenská a sociální témata.Fotogalerie z konference


Konference nabídla 10 diskuzních panelů s desítkami odborných hostů. Fotogalerie z každého panelu.

Zahájení konference:

Marian Jurečka, ministr práce a sociálních věcí ČR
Marie Jílková, předsedkyně Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti
Simona Čubáková, vedoucí oddělení SPOD, Zlínský kraj

Rodinná politika a sladění pracovního a rodinného života v ČR a zahraničí

V úvodním panelu se podíváme na situaci rodin a dětí v ČR v mezinárodním kontextu. Zhodnotíme současné podmínky, ve kterých rodiny a děti fungují v kontextu celoevropského vývoje. Debatovat budeme jak o současném demografickém vývoji, socio-ekonomické situaci rodin a dětí, potřebě a funkci prevence v podpoře rodin, tak o možných dalších cestách, které se v dané oblasti osvědčují.

Pavla Gomba, ředitelka, UNICEF
Anna Verešová, generální ředitelka Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Rut Kolínská, Síť pro rodinu
Eva Rossi, vedoucí Oddělení prorodinné politiky, Magistrát města Brna
Klára Laurenčíková, vládní zmocněnkyně pro lidská práva
Zdislava Odstrčilová, náměstek odborné sekce MPSV

Moderuje: Markéta Bidrmanová

Diskuzní panely a témata pro čtvrtek 23. června:

01. Potřeby mladých rodin a rodin s malými dětmi – jaké jsou aktuální možnosti podpory a kam bychom měli směřovat? 

Panel se zaměří na potřeby mladých rodin a otázku odkládání rodičovství vzhledem k nejistotám, které tyto rodiny zažívají. Otevřeme i téma podpory rodin na komunitní úrovni, jelikož během pandemie a následné uprchlické krize se ukázal význam role podpory rodin na místní úrovni a v komunitě.

Diskuse se zaměří (nejen) na následující body: Jak vhodně nastavit podmínky v oblasti bydlení, služeb, flexibilních forem práce, rodičovské podpory a sdílení rolí v rodině, aby se mladé páry nebály rodičovství? Co lze využít pro další rozvoj prorodinných organizací, komunitních a svépomocných skupin, jak lépe plánovat rozvoj služeb v dané oblasti?

Prezentuje:

Jana Paloncyová, VÚPSV
Andrea Bohačíková, M.arter
Marie Oujezdská, Národní centrum pro rodinu
Jan Schneider, Sekce služeb pro rodinu, Asociace poskytovatelů sociálních služeb
Simona Hlaváčová, 1. místostarostka, město Vsetín

Moderuje:
Kamila Vlčková


02. Duševní zdraví rodin a dětí a rodičovské kompetence – jak být spolu? 

Po 3 letech covidu a v kontextu současné války na Ukrajině se ukazuje, že duševní hygiena je důležitá pro všechny členy rodiny. Nastavení systému služeb v oblasti duševního zdraví (dostupnost, personální pokrytí, kvalifikační požadavky apod.) jsou velmi aktuálním tématem. V panelu se rovněž zaměříme i na výchovné modely, které se na duševní pohodu úzce váží a nastavení podpory smírčích řešení rodičovských sporů, které mívají závažný dopad na děti, jejich psychický a někdy i zdravotní stav, vztahy k oběma rodičům a také jejich vlastní identitu. 

Pojďte s námi debatovat, jak udržet vztahy v rodině zdravé?  Jak je daný systém pomoci a podpory nastaven a jaké úpravy je nutné realizovat. Lze zajeté stereotypy ve výchově změnit? Jak fungují a jsou využívány kurzy pro rodiče – dostanou se k těm, kteří je skutečně potřebují? Jak efektivně se nám daří zvyšovat rodičovské kompetence.

Prezentuje:

Pavel Rataj, Institut párové terapie
Dana Lipová, nadace Sirius
Lukáš Talpa, Liga otevřených mužů
Eva Petrová, Ministerstvo Spravedlnosti
Mirka Palkosková, Ministerstvo zdravotnictví, projekt Triple P
Egle Havrdová, Schola Empirica (online)

Moderuje:
Hanka Žurovcová

03. Podpora sladění a pečujících ze strany zaměstnavatelů– lze nastavit jak funkční, tak i přátelské prostředí? 

Aktuálně lze vnímat silnou poptávku i podporu v oblasti flexibilních forem práce, podpory sladování pracovního a rodinného života a potřeby zajištění služeb. 

Diskuse se zaměří (nejen) na následující body: Jak ovlivňuje situaci transpozice směrnice Evropské komise ke sladění rodinného a pracovního života? A co dalšího na nás Evropa chystá? Jak v praxi funguje sladění a co nám stále chybí? Jak lze aplikovat ve firmě  age management – známe dobré příklady, které fungují a mohou být vodítkem? Je podpora rodičů a dalších pečujících, diverzity a rovného odměňování tématem jen pro velké zahraniční firmy nebo má význam a šanci i u malých zaměstnavatelů?

Prezentuje:

Blanka Plasová, MUNI
Iveta Táborská, ředitelka KHK ZK
Miroslav Svozílek, McDonalds
Ivo Benda, Greiner Packaging Slušovice
Lenka Vokáčová, Manpower

Moderuje:
Jana Skalková


04. Sandwichová generace – mezi prací a péčí o děti a vlastní rodiče

Předmětem panelu bude téma postavení a situace rodin ve střední fázi životního cyklu, které se potýkají se zátěží péče o své děti, vnuky a zároveň i stárnoucí rodiče. Cílem je zhodnotit opatření, která na tyto rodiny cílí a definovat možnosti podpory.
Klíčová je v situaci těchto rodin zejména možnost slaďování práce a péče, dále informovanost, a to jak z hlediska dostupných služeb a možností slaďování, tak také z hlediska jejich kompetencí. Otázkou rovněž zůstává zvýšení participace mužů na péči a s tím spojeného snížení tlaku na ženy jako hlavní pečovatele.

Prezentuje:

Leoš Fučík, Opus Lacrimosa, z. ú
Lenka Špaková, Centrum pro rodinu a sociální péči, Brno
Rut Kolínská, Síť pro rodinu
Mia Magenheimová, Pečuj doma Diakonie ČCE

Moderuje
: Karolína Dobiášová


05. Chudoba rodin – koho ohrožuje a jak lze reagovat?

Po období covidové pandemie, dopadla na domácnosti energetická krize, následovaná válečným konfliktem na Ukrajině. Aktuálně v ČR stoupá inflace a české domácnosti tak čelí další zátěži v podobě rostoucích cen. Odhaduje se, že až 1/3 domácností je ohrožena rizikem chudoby.
Diskuse se zaměří (nejen) na následující body: Jak má stát reagovat a jak by měla vypadat účinná prevence propadu do chudoby z dlouhodobého hlediska? V jakém stavu jsou dnes nejrizikovější skupiny obyvatel, které již před tímto obdobím čelily existenčním problémům? Diskutovat dále budeme, jak pomohlo milostivé léto a jak dále směřovat pomoc, aby se účinně předcházelo zadlužení? Jakým způsobem lze podpořit dané rodiny a děti skrz sociální práci a činnost ÚP a kde můžeme vidět selhání systému?

Prezentuje:
Pavel Šimon, Oblastní charita Polička, Šance pro rodinu
Olga Richterová, poslankyně
Kamila Fialová, Sociologický ústav
Tereza Ševčíková, Občanská poradna Pod křídly

Moderuje:
Alena Zieglerová


06. Podpora rodin na úrovni obcí a měst – jak nejlépe zajistit potřeby rodin a jak plánovat v oblasti podpory rodin?

Během pandemie se ukázal význam role místní samosprávy pro život občanů – vzájemná pomoc, nabídky pomoci například s obědy pro seniory nebo techniky pro děti s distanční výukou, ale i poskytování informací. Co lze využít jako trvalá opatření a jakým způsobem zodpovědně plánovat rozvoj obce, aby se v ní dobře žilo? Cílem panelu je zaměřit se na diskusi nejen udržitelnosti v oblasti rodinné politiky na úrovni obcí, ale i plánování se zřetelem na rodiny a v neposlední řadě otevřít diskusi o tématu veřejného prostoru pro rodiny. Důležité je rovněž mapování potřeba a složení obyvatelstva v regionu?

Prezentuje:
Petr Švec, ředitel NSZM ČR
Hana Rabenhauptová, MÚ Prachatice
Pavel Podivínský, vedoucí, Olomoucký kraj
Anna Mužná, starostka, Skotnice

Moderuje:
Jan Straka
Diskuzní panely a témata pro pátek 24. června:

07. Podpora seniorů a mezigeneračních vztahů v rodině

Rodina nejsou jen rodiče a děti, ale i vnuci a prarodiče. Jakým způsobem fungují v současné době vztahy napříč generacemi, jaká je role prarodičů ve výchově? Dokážeme využít daných vztahů k obohacení našich životů? Diskutovat budeme i téma nárůstu podílu seniorů ve společnosti a jejich aktivního zapojení, otázku zdravého stárnutí a důstojného postavení seniorů. V neposlední řadě nelze opomenout ani téma bezpečnosti seniorů, ať již ve fyzickém prostoru, tak i v online prostředí.

Prezentuje:

Jaroslav Lorman, ŽIVOT 90
Olga Starostová, Diakonie ČCE, FSV UK (online)
Tereza Kozderová, Spokojený senior - KLAS
Marcela Petrová Kafková, MUNI
Judita Matyášová, Mezi námi

Moderuje:
Lucie Vidovičová


08. Podpora ohrožených dětí v ČR v kontextu mezinárodní dobré praxe

Panel se zaměří na aktuální nastavení systému náhradní péče, jeho výhody a nevýhody. Budou diskutovány možnosti a další směřování i v kontextu mezinárodního vývoje. Téma diskuse bude i zhodnocení situace a potřeb dětí opouštějící náhradní péči a směřujících do samostatného života.

V neposlední řadě je nutné hledat odpovědi na otázku , jak omezit odebírání dětí z rodin a jak zapojit samotné rodiny s ohroženými dětmi do řešení problému.

Prezentuje:
Barbora Křižanová, Nadace JT
Michaela Svobodová, Krajský úřad Pardubického kraje
Eva Mydlíková, Trnavská Uni
Silvie Malíková, Rodinné, komunitní a vzdělávací centrum Emcéčko

Moderuje:
Pavel Houška


09. Rodiny se specifickými potřebami – jakým způsobem lze podpořit rodiny samoživitelů, rodiny pečující o závislé členy rodiny a rodiny vícečetné? 

Panel se zaměří na témata specifické situace rodin s dětmi s hendikepy, rodin samoživitelů a rodin vícedětných. Dané typy rodin dlouhodobě vykazují ve statistických datech potřebu zvláštní ochrany a podpory. Diskutovat budeme zejména, jak je aktuálně nastaven systém podpory těchto rodin, jak lze ošetřit „bílá místa“ a kam je vhodné směřovat nastavení rodinné politiky?

Prezentuje:
Eva Nemčková, NEEDo TALKs
Hana Stelzerová, Česká ženská lobby
Petra Glosr Cvrkalová, Nadační fond Vrba
Kateřina Jírová, Asociace rané péče
Jana Frischmannová, Osmička pro rodinu, p. o.

Moderuje:
Eva Hejzlarová
Marie Jílková, předsedkyně Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti

Pavla Gomba, ředitelka, UNICEF

Anna Verešová, generální ředitelka Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Klára Laurenčíková, vládní zmocněnkyně pro lidská práva

Videozáznam konference


Konference nabídla 10 diskuzních panelů s desítkami odborných hostů. Záznam diskuzí je přístupný online.


Místo konáníAcademia centrum Univerzity Tomáše Bati, Zlín

Vzdělávací komplex UTB
Štefánikova 5670, Zlín


.